SZKOŁA LIDERÓW

Title
Przejdź do treści
OSTATNIE SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU! SPOTYKAMY SIĘ STACJONARNIE!
03-05.09.2021 - I MODUŁ  |  01-03.10.2021 - II MODUŁ  |  05-07.11 2021 - III MODUŁ
SKĄD POMYSŁ?
W odpowiedzi na potrzebę rozwoju zawodowego lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, obowiązku kształcenia ustawicznego, poprawy jakości udzielanych świadczeń i funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą powstał projekt „Podnoszenie jakości opieki nad pacjentem w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej”, którego głównym celem jest opracowanie oraz wdrożenie modelu podnoszenia jakości opieki poprzez szkolenia liderów oraz tworzenie  i prowadzenie grup rówieśniczo-partnerskich.

Regularnie odbywające się spotkania grup prowadzone przez przeszkolonych liderów posiadających zdolności zarządcze oraz predyspozycje do pracy pozwolą uczestnikom na rozwój zawodowy, poszerzanie wiedzy, zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności. Dzięki temu lekarze będą mogli w swoich podmiotach wprowadzać rozwiązania poprawiające jakość opieki, a ich doświadczenia posłużą do opracowania rozwiązań organizacyjnych dla całego systemu ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Projekt współfinasowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Łączna wysokość kosztów całkowitych projektu wynosi  2 665 831,10 zł i obejmuje dofinasowanie ze środków europejskich w kwocie 2 246 762,45 zł co stanowi 84,28 % wydatków kwalifikowalnych Projektu.
Opracowanie i wdrożenie modelu podnoszenia jakości opieki nad pacjentem w praktyce lekarza POZ składa się z dwóch etapów:

I etap obejmuje rekrutację oraz szkolenia dla liderów, szkolenia doskonalące dla liderów, którzy są absolwentami „Szkoły Tutorów” prowadzonej przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce w latach 2000-2007 oraz konferencje podsumowujące.

II etap koncentruje się na tworzeniu i prowadzeniu przez lidera grup rówieśniczo partnerskich przy użyciu platformy internetowejLiderem projektu jest Ministerstwo ZdrowiaPartnerem projektu jest Instytut Medycyny Wsi
Wykonawcą projektu (etap I) jest ZiZ Centrum EdukacjiRekomendacja projektuWróć do spisu treści