Program szkolenia stacjonarnego - SZKOŁA LIDERÓW

Title
Przejdź do treści
Program szkolenia stacjonarnego
PROGRAM SZKOLEŃ LIDERÓW
Moduł I. Psychologiczne aspekty prowadzenia grupy permanentnie podnoszącej jakość udzielanych świadczeń
TEMAT
CZAS
DZIEŃ 1
11.00 - 19.00
Wprowadzenie do cyklu szkoleń
30’
Określenie indywidualnych predyspozycji
105’
Czym jest tutoring? Fundamenty i źródła tutoringu
45’
Proces stawania się Tutorem; zadania i rola Tutora
45’
Wdrażanie tutoringu jako rozwoju zawodowego poprzez grupy rówieśniczo-koleżeńskie
135’
Omówienie podstawowych definicji oraz słownictwa używanego podczas szkoleń liderów
45’
DZIEŃ 2
08.30 - 19.00
Wprowadzenie
 • cele modułu
 • oczekiwania uczestników
 • program modułu
45’
Mechanizmy wywierania wpływu na ludzi
 • koncepcje przywództwa i zarządzania zespołami
 • wywieranie wpływu w relacjach osobistych i zawodowych (z wykorzystaniem metodologii różnic osobowościowych)
 • uwarunkowania osobistej skuteczność
 • elastyczność i akomodacja zachowań jako kluczowy potencjał lidera
 • efektywne motywowanie, inspirowanie i wyznaczanie zadań
 • praktyczne zastosowanie reguł wpływu w pracy indywidualnej i zespołowej i wykorzystywanie zadaniowych sieci społecznych
270’
Grupy, zespoły zadaniowe, sieci społeczne
 • dynamika małych grup
 • tworzenie skutecznego zespołu, możliwe dysfunkcje, przechodzenie przez zmiany
 • cele krótko i długookresowe – efektywność zespołowa – budowanie i wykorzystywanie zadaniowych sieci społecznych
90'
Mechanizmy skutecznego uczenia się dorosłych
 • współczesne poglądy na uczenie się dorosłych
 • cykl i styl uczenia się dorosłych (dopasowanie metod i technik)
 • coaching, mentoring, tutoring – jako forma pracy rozwojowej z dorosłymi w ujęciu indywidualnym i zespołowym
135’
DZIEŃ 3
09.00 - 15.00
Trening praktycznych umiejętności tutorskich
 • praktyczne sposoby prowadzenia rozmów coachingowych i mentorskich (wybrane narzędzia i techniki)
 • wystąpienia, prezentacje, panele szkolenia (warsztat trenerski)
 • konstruowanie i realizowanie projektów tutorskich
 • tworzenie ukierunkowanych planów rozwoju zawodowego i osobistego
180’
Grupy uczenia się (learning sets)
 • zasady tworzenia i reguły działania
 • Tutor jako prowadzący grupę uczenia się
 • wypracowanie wniosków i planów rozwojowych w grupie
60’
Przygotowanie do prac indywidualnych i podsumowanie:
 • kontrakt na uczenie się
 • plan tworzenia grup rówieśniczo-koleżeńskich
 • zadania indywidualne
45’
Wróć do spisu treści