REGULAMIN - SZKOŁA LIDERÓW

Title
Przejdź do treści
REGULAMIN SERWISU www.liderzy.edu.pl
§1. DEFINICJE

 1. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie, pisane z dużej litery, mają znaczenie nadane poniżej:

Ankieta rekrutacyjna – formularz online, stworzony z wykorzystaniem usługi Google Docs, dostępny w Serwisie. Na podstawie informacji przesłanych przez Kandydatów za pośrednictwem Ankiety rekrutacyjnej, Organizator ocenia ich predyspozycje do udziału w Szkoleniu;
Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
Kandydat – lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej, który wypełnił Ankietę rekrutacyjną w celu uczestnictwa w Rekrutacji do udziału w Szkoleniu;
Organizator ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą  w Krakowie, 31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3, NIP 6751441883, REGON 121417864, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372884, o kapitale zakładowym w wysokości: 58 000,00 zł;
Projekt projekt unijny pn. „Podnoszenie jakości opieki nad pacjentem w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej” organizowany przez Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul. Kazimierza Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych;
Przerwa czasowe zaprzestanie pracy Serwisu albo jego poszczególnych podstron lub funkcji, które będzie potrzebne ze względów technicznych, m.in. w związku z prowadzonymi konserwacjami, modyfikacjami lub naprawami Serwisu;
Regulamin – niniejszy regulamin serwisu www.liderzy.edu.pl
Rekrutacja – proces rekrutacyjny, prowadzony przez Organizatora na zasadach przewidzianych w Regulaminie, w celu wyłonienia ze zgłoszonych Kandydatów Uczestników Szkolenia;
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem: www.liderzy.edu.pl
Siła Wyższa jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym lub przypadkowym, na które Organizator i Użytkownik nie mają wpływu lub nie mogą mu zapobiec, obejmujące między innymi zamieszki, strajki, konflikty zbrojne, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe;
Uczestnik – lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej, który został zakwalifikowany w Rekrutacji do udziału w Szkoleniu;
Umowa umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Organizatorem a Kandydatem, na zasadach określonych w Regulaminie;
Usługi – usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określone w Regulaminie, świadczone przez Organizatora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu;
Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu;
Szkolenie – szkolenie liderów zorganizowane przez Organizatora dla Uczestników w ramach Projektu, w formie zdalnej lub stacjonarnej, którego program i warunki zawiera Załącznik do Regulaminu.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności zasady funkcjonowania Serwisu, sposób i warunki zawierania Umów oraz warunki dostępu do treści i korzystania z Serwisu, jak również warunki Rekrutacji i Szkolenia.
 2. Właścicielem Serwisu jest Organizator:
Adres do korespondencji (reklamacji): ul. Garbarska 13/3, 31-131 Kraków
Dane do bieżącego kontaktu z Organizatorem:
e-mail: kontakt@liderzy.edu.pl
numer telefonu: 12 422 09 20

§3. USŁUGI

 1. Za pośrednictwem Serwisu Organizator świadczy na rzecz Użytkowników następujące usługi:
  1. usługę udostępniania na żądanie Użytkownika treści Serwisu;
  2. usługę zgłoszenia do Rekrutacji na Szkolenie, poprzez Ankietę rekrutacyjną.
 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu świadczone są nieodpłatnie.
 3. Użytkownik może korzystać z Usług oferowanych w Serwisie w dowolnej chwili, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 Regulaminu.
 4. Organizator świadczy Usługi i zawiera Umowy w języku polskim.

§4. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, treścią Regulaminu oraz zgodnie z prawem i zasadami współżycia społecznego.
 2. W celu korzystania ze Serwisu Użytkownik powinien dysponować następującym wyposażeniem:
  1. komputer lub urządzenie mobilne (np. smartfon, tablet) połączone z Internetem i posiadające oprogramowanie umożliwiające dostęp do Serwisu;
  2. przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i plików cookies.
 3. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji w Serwisie.
 4. Organizator ma prawo do wprowadzenia Przerwy. O planowanej Przerwie, która może wpłynąć na normalne korzystanie z Serwisu Organizator poinformuje Użytkownika poprzez zamieszczenie informacji o planowanej Przerwie w Serwisie.
 5. W sytuacji awarii Serwisu Organizator dołoży wszelkich starań celem niezwłocznego przywrócenia funkcjonalności Serwisu.

§5. ZAWARCIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY

Umowa o świadczenie Usług pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem zostaje zawarta w chwili rozpoczęcia przeglądania treści Serwisu lub korzystania z jego odpowiedniej funkcjonalności przez Użytkownika, a wygasa z chwilą zaprzestania korzystania z Usług.

§6. REKRUTACJA I SZKOLENIE

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Organizator umożliwia dokonywanie zgłoszeń do Rekrutacji na Szkolenie, realizowane przez Organizatora na zlecenie Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul. Kazimierza Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin w ramach Projektu.
 2. Ze względu na warunki Projektu, Uczestnikami Szkolenia mogą być wyłącznie lekarze Podstawowych Świadczeń Zdrowotnych, spełniający wymagania z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej.
 3. W ramach zgłoszenia do Rekrutacji należy wypełnić Ankietę rekrutacyjną online udostępnioną przez Organizatora.
 4. Termin zgłoszenia Kandydata do udziału w Rekrutacji upływa w momencie wyczerpania wolnych miejsc.
 5. Zgłoszenie dokonane w sposób niezgodny z Regulaminem nie zostanie przyjęte.
 6. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w szczególności o następujące kryteria:
  1. spełnienie przez Kandydata wymagań określonych w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej dla lekarza POZ;
  2. posiadanie umiejętności zarządczych oraz predyspozycji do kierowania pracą grupy, oceniane przez psychologa.
 7. Rekrutacja odbywa się w sposób niedyskryminujący, z zastosowaniem zasad równości szans i równości kobiet i mężczyzn oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.   O zakwalifikowaniu do Szkolenia decyduje spełnienie wymagań formalnych, tj. kryteriów określonych w ust. 6 powyżej oraz wyniki Ankiet rekrutacyjnych ocenionych przez psychologów.
 8. Po wypełnieniu i przesłaniu Organizatorowi Ankiety rekrutacyjnej, Organizator przy pomocy psychologa, dokona oceny nadesłanych zgłoszeń i podejmie decyzje o zakwalifikowaniu lub odmowie zakwalifikowania Kandydatów do Szkolenia.
 9. Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach Rekrutacji do 3 dni od przesłania ankiety rekrutacyjnej drogą elektroniczną lub telefonicznie zgodnie z podanymi przez Kandydatów danymi w Ankiecie rekrutacyjnej.
 10. Do Szkolenia zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 128 Kandydatów.
 11. Warunkiem udziału w Szkoleniu jest zakwalifikowanie Kandydata do Szkolenia i zawarcie przez Uczestnika z Organizatorem umowy o współpracy oraz podpisanie oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu. Umowa ta określa zasady i warunki współpracy Uczestnika i Organizatora w związku z Projektem. Odmowa zawarcia umowy o współpracy i/lub podpisania oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu powoduje brak możliwości udziału w Szkoleniu.
 12. Po ogłoszeniu wyników Uczestnicy otrzymają umowę w wersji elektronicznej na adres e-mail wskazany w Ankiecie rekrutacyjnej. Podpisaną umowę o współpracy należy dostarczyć Organizatorowi w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wynikach Rekrutacji.
 13. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub utracą go w trakcie Szkolenia, w szczególności jeśli odpadnie którakolwiek z przesłanek przewidzianych ustawie z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, mogą zostać wykluczeni z udziału w Szkoleniu.
 14. W ramach Projektu, Uczestnicy po zakończeniu Szkolenia będą zobowiązani utworzyć i prowadzić grupy rówieśniczo-partnerskie. Każdy z Uczestników utworzy jedną grupę rówieśniczo-partnerską liczącą od 4 do 12 osób. Uczestnik będzie zobowiązany do przeprowadzenia 8 (ośmiu) trzygodzinnych spotkań w okresie do marca 2022 r. Szczegółowy zakres obowiązków Uczestnika w powyższym zakresie będzie określać odrębna umowa.
 15. W ramach Projektu, Uczestnicy będą zobowiązani do przekazania Organizatorowi informacji dotyczących ich sytuacji po zakończeniu udziału w Szkoleniu (do 4 tygodni od zakończenia udziału) zgodnie z zakresem danych określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania określonych przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i Załącznika, w przypadku zmiany zasad (w tym otrzymania dodatkowych lub zmienionych wytycznych) dotyczących lub związanych z realizacją Projektu.

§7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli zostało to spowodowane okolicznościami o charakterze Siły Wyższej;
  2. niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań z Umowy w zakresie spowodowanym niewywiązaniem się ze zobowiązań przez Użytkownika, w tym między innymi niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie Serwisu;
  3. treści wprowadzone do Serwisu przez osoby trzecie.

§8. DANE OSOBOWE I POLITYKA COOKIES

 1. W związku ze świadczeniem Usług Organizator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników.
 2. Zasady polityki prywatności i plików cookies Organizatora zamieszczono w odrębnym dokumencie, udostępnionym pod adresem: www.liderzy.edu.pl.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników w celu realizacji Projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER, jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 000-926 Warszawa. Szczegółowy obowiązek informacyjny w tym zakresie zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. Administratorem danych osobowych Kandydatów i Uczestników, w celach szczegółowo określonych w Klauzuli informacyjnej (znajdującej się pod Ankietą rekrutacyjną), jest Organizator.

§9. REKLAMACJE

 1. Zgłoszenie reklamacji Usług możliwe jest drogą elektroniczną na adres: kontakt@liderzy.edu.pl, jak również pisemnie na adres Organizatora: ul. Garbarska 13/3, 31-131 Kraków.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz opis sprawy.
 3. Organizator jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

§ 10. PRAWA WŁASNOŚĆI INTELEKTUALNEJ

 1. Szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas Szkolenia (Materiały) oferowane przez Organizatora, podlegają ochronie prawnej.
 2. Uczestnik poprzez udział w Szkoleniu nie nabywa jakichkolwiek praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi, którymi objęte są Materiały.
 3. Użytkownikowi zabrania się dostarczania za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu treści bezprawnych, naruszających zasady współżycia społecznego lub obyczajności, w tym w szczególności treści o charakterze obraźliwym, pornograficznym, nawołującym do nienawiści, wulgarnych, nieprawdziwych, mogących wprowadzać w błąd, zawierających wirusy lub złośliwe oprogramowanie czy naruszających prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub nieprawdziwe informacje godzące w dobre imię Organizatora.
 4. Właścicielem praw do Serwisu, w tym praw autorskich jest Organizator. Wszelkie rozwiązania techniczne, elementy graficzne i inne strony www Serwisu, w szczególności kody HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript podlegają ochronie prawnej, w szczególności z punktu widzenia praw autorskich, które posiada Organizator. Powyższe dotyczy także wszelkich materiałów i utworów, które będą udostępniane lub przekazywane Użytkownikom w ramach świadczenia Usług. Udostępnienie lub przekazanie takich materiałów Użytkownikom nie oznacza udzielenia lub przeniesienia praw do tych elementów, chyba że co innego będzie wynikać z wyraźnego oświadczenia Organizatora.
 5. Kopiowanie, przedruk lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie materiałów lub danych dostępnych w Serwisie wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora. Zabronione jest w szczególności pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania w innych serwisach i portalach internetowych, jak i poza Internetem oraz w każdy inny sposób naruszający interes Organizatora.

§11. ZAGROŻENIA

 1. Użytkownik, tak jak każda inna osoba korzystająca z Internetu, podlega zagrożeniom w związku z korzystaniem z Internetu. Podstawowym zagrożeniem każdego Użytkownika Internetu jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania wiadomości elektronicznych, zaleca się, by Użytkownik zaopatrzył swój komputer (lub inne urządzenie), który wykorzystuje podłączając się do Internetu w celu korzystania z Serwisu, w program antywirusowy oraz zaporę sieciową (tzw. firewall) i stale go aktualizował.
 2. Organizator informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Organizatora (np. ataki na jego witryny), jak i Użytkownika.
 3. Organizator informuje, iż stosuje nowoczesne technologie ochronne celem zminimalizowania ryzyka, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, jednakże nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed opisanymi niepożądanymi działaniami.

§ 12. ZMIANA REGULAMINU

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, w tym w szczególności w przypadku:
  1. zmiany warunków technicznych funkcjonowania Serwisu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym;
  2. zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do funkcjonowania Serwisu, w tym dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń;
  3. wydania przez uprawnione organy państwowe decyzji lub orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na treść Regulaminu lub funkcjonowanie Serwisu;
  4. Siły Wyższej;
  5. zmian formalnych lub organizacyjnych Organizatora mających wpływ na funkcjonowanie Serwisu;
  6. zmian zasad (w tym otrzymania dodatkowych lub zmienionych wytycznych) dotyczących lub związanych z realizacją Projektu.
 2. O zmianie Regulaminu i jej zakresie Organizator poinformuje Użytkownika przez zamieszczenie stosownej informacji na stronach Serwisu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na Usługi świadczone przed datą jej wejścia w życie.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dla celów wykonania Regulaminu oraz Umowy, zastosowanie ma prawo polskie.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Organizator stale i nieodpłatnie udostępnia Regulamin w Serwisie w tym przed zawarciem Umowy, a także na żądanie Użytkownika w sposób umożliwiający pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.02.2021
 5. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:
  1. Załącznik nr 1 – Program i warunki Szkolenia;
  2. Załącznik nr 2 – Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnika.

Załącznik 1 do Regulaminu – program i warunki Szkolenia
I. Zakres Szkoły Liderów

Szkoła Liderów obejmuje szkolenia dla liderów oraz konferencje podsumowujące.

Lider przystępujący do Szkoły Liderów jest zobowiązany podpisać z Organizatorem umowę o współpracy. Udział w Szkole Liderów jest finansowany ze środków projektu unijnego pn. „Podnoszenie jakości opieki nad pacjentem w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej”, którego głównym celem jest opracowanie modelu podnoszenia jakości opieki w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i jego wdrożenie przez szkolenia liderów.

Szkolenia dla liderów realizowane będą w 4 edycjach.
W każdej edycji udział weźmie 32 zakwalifikowanych na podstawie przesłanej ankiety rekrutacyjnej lekarzy POZ.
Edycja obejmuje 3 moduły tematyczne, dotyczące następujących zagadnień: przywództwo i partnerstwo w grupie, model podnoszenia jakości opieki, podejmowanie decyzji medycznych w oparciu o EBM (EvidenceBasedMedicine).
Każdy moduł trwa 28h.
Szkolenia będą odbywać się w formie stacjonarnej, chyba że sytuacja epidemiologiczna lub inne sytuacje nadzwyczajne na to nie pozwolą.
W przypadku realizacji szkoleń w trybie stacjonarnym Organizator pokrywa koszty noclegu, wyżywienia oraz dojazdu do miejsca szkolenia.
W przypadku realizacji szkoleń w trybie on-line, ich harmonogram zostanie przesłany przez Organizatora wraz ze szczegółowymi informacjami na temat uczestnictwa.

Konferencje podsumowujące przeznaczone są dla przeszkolonych liderów (dwie konferencje dla 64 osób każda) i mają na celu utrwalanie wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkoleń oraz dalszą integrację zawodową środowiska POZ.
Podczas konferencji będą miały miejsce wykłady ekspertów i dyskusje, a także przedstawienie i omówienie najlepszych i najciekawszych programów poprawy jakości opracowanych w ramach modułów szkoleniowych.
Konferencje będą odbywały się w trybie stacjonarnym i trwają jeden dzień, chyba że sytuacja epidemiczna na to nie pozwolą.

II. Program Szkolenia Liderów
STANDARDOWY PROGRAM SZKOLEŃ LIDERÓW
Moduł I. Psychologiczne aspekty prowadzenia grupy permanentnie podnoszącej jakość udzielanych świadczeń
TEMAT
CZAS
Wprowadzenie do cyklu szkoleń
30’
Określenie indywidualnych predyspozycji
105’
Czym jest tutoring? Fundamenty i źródła tutoringu
45’
Proces stawania się Tutorem; zadania i rola Tutora
45’
Wdrażanie tutoringu jako rozwoju zawodowego poprzez grupy rówieśniczo-koleżeńskie
135’
Omówienie podstawowych definicji oraz słownictwa używanego podczas szkoleń liderów
45’
Wprowadzenie
 • cele modułu
 • oczekiwania uczestników
 • program modułu
45’
Mechanizmy wywierania wpływu na ludzi
 • koncepcje przywództwa i zarządzania zespołami
 • wywieranie wpływu w relacjach osobistych i zawodowych (z wykorzystaniem metodologii różnic osobowościowych)
 • uwarunkowania osobistej skuteczność
 • elastyczność i akomodacja zachowań jako kluczowy potencjał lidera
 • efektywne motywowanie, inspirowanie i wyznaczanie zadań
 • praktyczne zastosowanie reguł wpływu w pracy indywidualnej i zespołowej i wykorzystywanie zadaniowych sieci społecznych
270’
Mechanizmy skutecznego uczenia się dorosłych
 • współczesne poglądy na uczenie się dorosłych
 • cykl i styl uczenia się dorosłych (dopasowanie metod i technik)
 • coaching, mentoring, tutoring – jako forma pracy rozwojowej z dorosłymi w ujęciu indywidualnym i zespołowym
135’
Trening praktycznych umiejętności tutorskich
 • praktyczne sposoby prowadzenia rozmów coachingowych i mentorskich (wybrane narzędzia i techniki)
 • wystąpienia, prezentacje, panele szkolenia (warsztat trenerski)
 • konstruowanie i realizowanie projektów tutorskich
 • tworzenie ukierunkowanych planów rozwoju zawodowego i osobistego
180’
Grupy uczenia się (learning sets)
 • zasady tworzenia i reguły działania
 • Tutor jako prowadzący grupę uczenia się
 • wypracowanie wniosków i planów rozwojowych w grupie
90’
Przygotowanie do prac indywidualnych i podsumowanie:
 • kontrakt na uczenie się
 • plan tworzenia grup rówieśniczo-koleżeńskich
 • zadania indywidualne
45’
STANDARDOWY PROGRAM SZKOLEŃ LIDERÓW
Moduł II. Narzędzia jakościowe i cykl poprawy jakości
TEMAT
CZAS
Wprowadzenie do kursu
45’
Prezentacja potencjalnych grup rówieśniczo-koleżeńskich
45’
Jakość w opiece zdrowotnej
45’
Narzędzia jakościowe w praktyce lekarza rodzinnego - rewizja kartotek
45’
Dokumentacja medyczna
45’
Wystandaryzowany sposób oceny dokumentacji medycznej
180’
Elektroniczna dokumentacja medyczna – omówienie możliwości wykorzystania dla QA
90’
Grupa rówieśniczo-koleżeńska – zasady funkcjonowania
45’
Przykłady europejskich inicjatyw QA
45’
Przegląd rówieśniczo-koleżeński
90’
Konsensus grupy
90’
Wytyczne opieki
45’
Metoda Delphi
45’
Cykl poprawy jakości - omówienie
45’
Program poprawy jakości - struktura
60’
Przygotowanie projektu poprawy jakości -ćwiczenia
180’
Prezentacje projektów
45’
Podsumowanie. Zadanie domowe
30’
STANDARDOWY PROGRAM SZKOLEŃ LIDERÓW
Moduł III. Evidence Based Medicine
TEMAT
CZAS
Wprowadzenie, definicja EBM, HTA, praktyczne zastosowanie EBM
135’
Modele i rodzaje badań w medycynie, wiarygodność badań klinicznych
135’
Internetowe bazy danych
45’
Formułowanie pytań klinicznych
90’
Źródła publikacji medycznych
135’
Wytyczne praktyki zgodne z EBM
45’
Interpretacja wyników badań. Istotność statystyczna
i istotność kliniczna.
45’
Programy polityki zdrowotnej a ocena technologii medycznej
90’
Miary trafności testu diagnostycznego.
Analiza badań dotyczących diagnostyki .
90’
Zastosowanie zasad EBM w ocenie badań dotyczących terapii
45’
Analiza badań dotyczących terapii
90’
Przegląd systematyczny i meta-analiza
90’
Wytyczne oceny efektywności klinicznej.
45’
Test sprawdzający i zakończenie
45’
III. Koszty uczestnictwa

Udział w Szkole Liderów jest finansowany ze środków projektu unijnego pn. „Podnoszenie jakości opieki nad pacjentem w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej”. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Lidera obowiązków określonych w umowie podpisanej z Organizatorem, Lider zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi koszty udziału Lidera w Szkoleniach Liderów w wysokości 6936,00 zł netto + 23% VAT.

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Zasady przetwarzania danych osobowych UczestnikówOŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
(uwzględnia obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Podnoszenie jakości opieki nad pacjentem w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej”  przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
 2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)  – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:
  1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
  2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),
  3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.);
  4. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1, z późn. zm.).
 3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w zbiorach: „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”, „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizacje programów operacyjnych”.
 4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Podnoszenie jakości opieki nad pacjentem w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej” , w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.
 5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Ministrowi Zdrowia mającemu siedzibę przy ul. Miodowej 15, 00-952 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt  - Departamentowi Zdrowia Publicznego  w Ministerstwie Zdrowia oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu : Instytutowi Medycyny Wsi mającemu siedzibę przy ul. Jaczewskiego 2,  20-090 Lublin oraz Z i Z Centrum Edukacji sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 13/3, 31-131 Kraków.  Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym na rzez Instytucji Zarządzającej usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych.
 6. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 7. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
 8. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
 9. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 11. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 12. Mogę skontaktować się u beneficjenta z osobą, która odpowiada za ochronę przetwarzania danych osobowych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej iod@imw.lublin.pl  lub z powołanym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej iod@mfipr.gov.pl.
 13. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 16 i 18 RODO.
 14. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie oraz monitoringu moje dane osobowe takie jak imię (imiona), nazwisko, PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą być przetwarzane w zbiorze: „Zbiór danych osobowych z ZUS”. Dla tego zbioru maja zastosowanie informacje jak powyżej

MIEJSCOWOŚĆ, DATA I CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*
/podpisano elektronicznie/**

*w przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.
**niepotrzebne skreślić


i. Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowanie projektu została zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Działania 1.3 lub 1.2.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Kandydatów i Uczestników jest ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Garbarskiej 13/3, 31-131 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000372884, NIP 6751441883, REGON 121417864, kapitał zakładowy 58.000,00 złotych (Administrator);
 2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod podanym adresem e-mail: biuro@zizce.edu.pl lub na adres Administratora podany w punkcie 1 powyżej;
 3. Podanie danych osobowych zawartych w ankiecie rekrutacyjnej jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji do szkolenia i zawarcia oraz wykonania umowy, z zastrzeżeniem, że podanie danych wrażliwych jest dobrowolne i nie skutkuje odmową udziału w Rekrutacji i zawarcia oraz wykonania umowy;
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  1. wzięcia udziału w Rekrutacji do Szkolenia, zawarcia i realizacji umowy o współpracy  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) i g) RODO;
  2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, w szczególności dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  3. marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora, jednakże tylko w przypadku wyrażenia podczas wypełniania ankiety rekrutacyjnej zgody na: (1) otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Administratora i/lub (2) używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego, w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  4. wypełnienia obowiązków w zakresie archiwizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 5. Dane osobowe mogą być udostępnione:
  1. podmiotom, organizującym/biorącym udział w Projekcie pn. „Podnoszenie jakości opieki nad pacjentem w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej” organizowany przez Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul. Kazimierza Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, w tym:
   • Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Instytucji Zarządzającej);
   • Ministrowi Zdrowia (Instytucji Pośredniczącej);
   • Departamentowi Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia (Beneficjentowi);
   • Instytutowi Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie (Partnerowi);
  2. podwykonawcom na potrzeby realizacji procesu rekrutacyjnego (w tym psychologowi) oraz szkolenia, a także obsługi księgowej, prawnej lub informatycznej Organizatora, jak również dostawcy Ankiety rekrutacyjnej, przygotowanej w Google Docs, którego to rozwiązania dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia.
 6. Dane osobowe przetwarzane:
  1. w celu udziału w Rekrutacji do Szkolenia, zawarcia i realizacji umowy o współpracy będą przetwarzane przez czas realizacji Rekrutacji oraz w przypadku zakwalifikowania się do Szkolenia, przez czas jego trwania;
  2. w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń Administratora lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń;
  3. w zakresie obowiązków archiwizacyjnych – przez okres wymagany przepisami prawa lub decyzją właściwych organów;
  4. w zakresie zgody na działania marketingowe – do czasu jej odwołania.
 7. Kandydatowi/Uczestnikowi przysługuje, w zakresie i na zasadach określonych w RODO, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w formie profilowania;
 10. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z położeniem serwerów Google poza EOG.

Regulamin zaktualizowany w dniu: 03.09.2021 (zmiana w &6 pkt. 4)

Wróć do spisu treści