POLITYKA PRYWATNOŚCI - SZKOŁA LIDERÓW

Title
Przejdź do treści
POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKÓW COOKIES
Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników oraz wykorzystania plików cookies, w związku z korzystaniem przez nich z serwisu: www.liderzy.edu.pl (dalej „Serwis”).

Dostawcą Serwisu jest ZiZ Centrum Edukacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Garbarska 13/3, 31-131 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372884, NIP: 6751441883, kapitał zakładowy 58.000,00 zł (dalej „ZiZ Centrum Edukacji”).
I. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych dotyczących Użytkowników, gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu, jest ZiZ Centrum Edukacji.

W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie Polityki prywatności i plików cookies można skontaktować się z Administratorem, drogą elektroniczną pod podanym adresem e-mail: kontakt@liderzy.edu.pl[●] lub pocztą tradycyjną na adres:

ZiZ Centrum Edukacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
ul. Garbarska 13/3, 31-131 Kraków.

2. Bezpieczeństwo danych
ZiZ Centrum Edukacji w trosce o ochronę danych osobowych Użytkowników stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w ich prywatność. Działania ZiZ Centrum Edukacji zapewniają bezpieczeństwo na poziomie wymaganym przez obowiązujące prawo, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

3. Przechowywanie danych
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są do celów wskazanych w Polityce cookies w punkcie II poniżej.

Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może zostać poproszony o podanie innych danych osobowych,  w szczególności:
 • imię (imiona) i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
 • numer telefonu;
 • numer prawa wykonywania zawodu;
 • specjalizacje lekarskie;
 • pozostałe dane zawarte w ankiecie rekrutacyjnej.

Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z funkcjonalności Serwisu i wzięcie udziału w rekrutacji do szkolenia. Powyższe dane będą przechowywane i przetwarzane jedynie, jeśli zostaną wyraźnie przekazane przez Użytkownika w ramach skorzystania z ankiety rekrutacyjnej.

4. Przetwarzanie danych osobowych
Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystane w celu udziału zainteresowanego Użytkownika w procesie rekrutacyjnym do szkolenia oraz w celach marketingowych, jeśli Użytkownik wyrazi stosowne zgody, które są dobrowolne.

5. Prawa Użytkownika
Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada następujące uprawnienia:
  1. dostępu do danych,
  2. sprostowania danych,
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  5. przenoszenia danych;
  6. odwołania udzielonej zgody ze skutkiem na przyszłość.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem zgodnie z danymi wskazanymi powyżej w punkcie: „Administrator Danych Osobowych”.
Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

6. Ankieta rekrutacyjna
Jeśli Użytkownik wypełni ankietę rekrutacyjną online, będziemy przechowywać podane informacje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) i g) RODO, aby móc przeprowadzić proces rekrutacyjny z udziałem Użytkownika, który prześle ankietę rekrutacyjną.

Przesłane dane będą przetwarzane przez czas realizacji rekrutacji oraz w przypadku zakwalifikowania się do szkolenia, przez czas jego trwania.

Ankieta rekrutacyjna stworzona została za pośrednictwem Google Docs. Dostawcą usługi jest Google Ireland Limited spółka zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem Irlandii (numer rejestracyjny: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. W związku z tym, że niektóre serwery Google zlokalizowane są poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, dane Użytkowników przekazane w ankiecie rekrutacyjnej mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jako odpowiednie zabezpieczenie przyjęliśmy standardowe klauzule umowne zgodnie z Art. 46 RODO. Więcej informacji na ten temat opublikowano tutaj: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl.
II. PLIKI COOKIES
Słownik pojęć

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może przeglądać informacje zamieszczone w Serwisie zgodnie z ich przeznaczeniem, jak też korzystać z innych usług.
Usługodawca – ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3, NIP 675-144-18-8, REGON 121417864, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372884, o kapitale zakładowym w wysokości: 58 000,00zł.
Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie [•], www.liderzy.edu.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach, którego Użytkownicy mogą korzystać z usług oferowanych przez Usługodawcę.
Cookies/pliki Cookies – są to niewielkie informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.

Pliki Cookies

 1. Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
  2. późniejszego skojarzenia Użytkownika (jednak bez przetwarzania jego danych osobowych) w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem, na którym zostały zapisane;
  3. zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapobiegania oszustwom i nadużyciom;
  4. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik jednak bez przetwarzania jego danych osobowych korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  5. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 2. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:  
  1. „sesyjne” - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  2. „stałe” - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
  3. „wydajnościowe” - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
  5. „funkcjonalne” - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
  6. „własne” - zamieszczane przez Serwis;
  7. „zewnętrzne” - pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis;
  8. Facebook cookies
  9. Google cookies
  10. Google Analytics cookies
  11. Twitter  cookies
 3. Mechanizm działania Cookies w Serwisie
  1. Serwis wykorzystuje pliki Cookies, które ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze Użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik naszego Serwisu ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (po kliknięciu w nazwę przeglądarki zostaniesz przekierowany na jej stronę internetową):
   1. Google Chrome;
   2. Internet Explorer;
   3. Microsoft Edge;
   4. Mozilla Firefox;
   5. Opera;
   6. Safari.
  2. Wyłączenie informacji Cookies w przeglądarce nie pozbawia Użytkownika dostępu do zasobów naszego Serwisu. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
  3. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Wtyczki do mediów społecznościowych

Facebook

W Serwisie używamy wtyczek do portalu społecznościowego Facebook na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes leży w komunikacji z Użytkownikami. Wtyczki można rozpoznać po logo Facebooka.

Dostawcą wtyczki jest Facebook Inc., 1601 S. Kalifornia Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.
Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia, jest odpowiedzialny za Facebook w Europie.

W przypadku kliknięcia w logo Facebooka następuje bezpośrednie połączenie z Facebookiem. Nie mamy wpływu na rodzaj i zakres danych, które są zbierane, przechowywane i przetwarzane przez Facebook w tym procesie. Możemy poinformować Użytkowników tylko zgodnie z naszym stanem wiedzy.

Facebook jest informowany za pomocą wtyczki o wywołaniu odpowiedniej strony internetowej z naszego Serwisu. Dotyczy to również Użytkowników, którzy nie są zarejestrowani w serwisie Facebook. W takim wypadku istnieje możliwość, że Facebook zapisze adres IP. Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka (posiada konto na Facebooku) i jest zalogowany, wywołanie strony internetowej z wtyczką Facebooka może być wyraźnie przypisane do konta Użytkownika na Facebooku.

Aby uniemożliwić zapisywanie danych o użytkowniku na Facebooku, należy wylogować się z Facebooka przed wejściem do Serwisu i usunąć wszelkie pliki Cookies od tego dostawcy. Możesz również zablokować wtyczki za pomocą dodatków do używanej przeglądarki (np. "Facebook Blocker").

Informacje na temat przepisów dotyczących ochrony danych, celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych oraz możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności na Facebooku można znaleźć pod podanym adresem (po kliknięciu w link, zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę internetową): www.facebook.com/privacy/explanation.

Możliwe jest przekazywanie danych do krajów trzecich. Jako odpowiednie zabezpieczenie zastosowanie mają standardowe klauzule umowne zgodnie z Art. 46 RODO. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Twitter

Korzystamy również z wtyczki do strony portalu Twitter w naszym Serwisie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes leży w komunikacji z Użytkownikami.

Dostawcą wtyczki jest Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Twitter International Company, Attn: Data Protection Officer, One Cumberland Place, Fenian Street
Dublin 2, D02 AX07 IRELAND, jest odpowiedzialny za Twitter w Europie.

Poprzez wtyczkę Twitter, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera i wczytuje przycisk z tej strony internetowej. Twitter otrzymuje informacje o odwiedzinach konkretnego portalu. Nawet jeśli nie są Państwo zalogowani, Twitter w razie potrzeby może pobierać i gromadzić dane Użytkowników. Warunkiem dla dokonania tego jest aktywacja przycisku Twitter poprzez kliknięcie go na naszej stronie. W dalszej kolejności, poprzez otwarte okno dialogowe Twitter, mogą Państwo utworzyć tzw. tweeta, a następnie udostępnić go. Informacje te zostaną wyświetlone w Państwa profilu użytkownika portalu Twitter.

Nie mamy informacji na temat treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez Twitter.

Informacje na temat przepisów dotyczących ochrony danych, celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych oraz możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności na Twitter można znaleźć pod podanym adresem (po kliknięciu w link, zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę internetową): https://twitter.com/de/privacy.

Twitter oferuje możliwość zdefiniowania własnych ustawień prywatności pod następującym linkiem (po kliknięciu w link, zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę internetową): https://twitter.com/account/settings.

Możliwe jest przekazywanie danych do krajów trzecich. Jako odpowiednie zabezpieczenie Twitter powołuje się na Tarczę Prywatności UE-USA .

Google Analytics

W naszym Serwisie korzystamy z Google Analytics - usługi analizy internetowej, na podstawie naszego uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu poznania Użytkowników naszego Serwisu i zoptymalizowania naszej oferty dla tych Użytkowników (cele marketingowe i optymalizacyjne).

Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics używa Cookies w celu przeanalizowania w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszego Serwisu. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z naszego Serwisu są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Ze względu na aktywację anonimizacji IP, adres IP Użytkownika zostaje wcześniej skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostaje przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony.

Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z naszego Serwisu, tworzenia raportów dotyczących aktywności w Serwisie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszego Serwisu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookies, dostosowując odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki, co może jednak spowodować, że możesz nie być w stanie wykorzystać wszystkich funkcji Serwisu w pełnym zakresie.

Użytkownik może również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez Cookies i związanych z korzystaniem przez niego z naszego Serwisu (łącznie z adresem IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, instalując wtyczkę udostępnioną przez Google (po kliknięciu w link, zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę internetową): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Więcej informacji na temat warunków ochrony danych można znaleźć pod adresem (po kliknięciu w link, zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę internetową): https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ lub https://policies.google.com/privacy?hl=pl /.

Możliwe jest przekazywanie danych do krajów trzecich. Jako odpowiednie zabezpieczenie zastosowanie mają standardowe klauzule umowne zgodnie z Art. 46 RODO. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Dodatkowe informacje

W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Twitter lub Google w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku, z czym ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem ze takich stron zapoznać się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności i polityki plików cookies poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności i plików cookies w naszym Serwisie. Po dokonaniu zmiany Polityka prywatności i plików cookies ukaże się w Serwisie z nową datą.


Wróć do spisu treści